MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

POHLEDÁVKY, ZÁVAZKY, FINANCE


DPH, KH, DAŇOVÉ ZÁLOHY
K čemu modul slouží

Tyto agendy patří k tzv. "základní výbavě" ekonomického systému DUNA. Umožňují evidovat prvotní doklady: vydané a přijaté faktury, vydané a přijaté zálohové faktury, bankovní výpisy, vzájemné zápočty a pokladní doklady. Lze pracovat s libovolnou cizí měnou. K dispozici je plno navazujících funkcí - automatické kurzové rozdíly, příkazy k úhradě apod.

Pohledávky

Závazky

Pokladna

Banka

 

Pohledávky

Agenda slouží k evidování příp. vystavování vydaných faktur, ostatních pohledávek a vydaných zálohových faktur a sledování jejich zaplacení. Údaje z vydaných faktur vstupují do zpracování daně z přidané hodnoty. Jednotlivé doklady lze při zápisu do evidence ihned zaúčtovat.

Největší přínosy

 • Práce s fakturami v libovolných cizích měnách
 • Možnost rychlého vytváření nových obdobných dokladů pomocí funkce Kopie záznamu
 • Automatický výpočet a zaúčtování kurzových rozdílů a haléřového vyrovnání
 • Všechny informace o faktuře a navazujících operacích jsou dostupné z jednoho místa
 • Možnost zápisu pozastávek

Speciální funkce/vlastnosti

 • Je možné evidovat/vystavovat faktury s jiným DIČ (při registraci v jiném státě EU) se sazbami daného státu EU a bez vlivu na české DPH.
 • K dispozici je tvorba upomínek se seznamem nezaplacených faktur odběratele a tvorba dokumentu k inventarizaci pohledávek.

Vydané faktury

Agenda slouží k práci s již vystavenými fakturami ve volbě Fakturace nebo k přímému zápisu pohledávek na základě faktur vzniklých jiným způsobem (např. ručně). Navíc tady lze vytvořit dva typy jednoduchých faktur – fakturu textovou a fakturu podle Jednoduchého ceníku.

Údaje ke každé faktuře jsou přehledně uspořádány na záložkách. Záložka Seznam obsahuje přehled vystavených/zaevidovaných vydaných faktur, setříděný podle interního čísla faktury. Setřídění seznamu podle jiného kritéria lze provést kliknutím myši na záhlaví příslušného sloupce.

Hlavní záložka s obecnými informacemi o vystavené faktuře je záložka Faktura – neboli hlavička faktury. Obsahuje důležité datumové údaje – datum vystavení, splatnosti, uskutečnění plnění, datum účetního případu a příp. datum doručení u opravných dokladů (dobropisů), dále údaje o odběrateli, nasměrování do DPH a důležitý údaj o bankovním spojení, kam požadujeme platbu (natiskne se na faktuře).

Záložka Řádky slouží k vyjádření obsahu faktury a zobrazuje také souhrnné údaje o základech pro DPH, DPH, částkách k úhradě, zálohách, celkových částkách a provedených platbách v Kč nebo cizí měně i Kč.

Na záložce Platby jsou k dispozici veškeré informace o úhradách, případné kurzové rozdíly nebo haléřové vyrovnání.

Ostatní pohledávky

Evidence ostatních pohledávek slouží k zápisu pohledávek, které není nutné zapisovat do evidence vydaných faktur a nevstupují do DPH. Jsou to např. pohledávky z vyúčtování služebních cest pracovníků, vratky daní od finančního úřadu atd.

Závazky

Agenda Závazky slouží k vedení evidence přijatých faktur, ostatních závazků, přijatých zálohových faktur a celních dokladů a sledování jejich zaplacení. Na základě těchto evidencí lze sestavit příkaz k úhradě a údaje z přijatých faktur a celních dokladů vstupují do zpracování daně z přidané hodnoty. Jednotlivé doklady lze při zápisu do evidence ihned zaúčtovat.

Největší přínosy

 • Práce s fakturami v libovolných cizích měnách
 • Možnost rychlého vytváření nových obdobných dokladů pomocí funkce Kopie záznamu
 • Automatický výpočet a zaúčtování kurzových rozdílů a haléřového vyrovnání
 • Všechny informace o faktuře a navazujících operacích jsou dostupné z jednoho místa
 • Propojení faktur s příjemkami pro kontrolu skladových záznamů

Speciální funkce/vlastnosti

 • Automatické ověřování spolehlivosti dodavatelů - plátců DPH s českým DIČ v registru plátců DPH pomocí webové služby.

Přijaté faktury

Tato volba slouží k vedení záznamů o přijatých fakturách s návazností na agendu DPH, umožňuje sledovat jejich zaplacení a faktury zaúčtovat. Související funkce dokážou vypočítat kurzové rozdíly u cizích měn a nebo také připravit příkazy k úhradě.

Údaje ke každé faktuře jsou přehledně uspořádány na záložkách. Seznam faktur obsahuje přehled zaevidovaných přijatých faktur setříděný podle interního čísla faktury. Setřídění seznamu podle jiného kritéria lze provést kliknutím myši na záhlaví příslušného sloupce.

Záložka Faktura je hlavní záložka s obecnými informacemi o přijaté faktuře – neboli hlavička faktury. Obsahuje údaje o dodavateli, variabilním symbolu, datumové položky (samostatně datumový údaj o uplatnění odpočtu), měnu, částku, nasměrování do DPH apod.

Ostatní závazky

Evidence ostatních závazků slouží k zápisu jiných závazků, které není nutné zapisovat do evidence přijatých faktur a nevstupují do DPH. Jsou to např. odvody srážek z mezd zaměstnanců zdravotním a sociálním pojišťovnám, odvody daní finančnímu úřadu atd.

Evidence JSD

Tato volba umožňuje zápis celních dokladů při dovozech zboží, které jsou předmětem DPH, popř. spotřební daně nebo obsahují i clo. V evidenci funguje pro plátce princip zahrnutí daňové povinnosti i odpočtu daně do daňového přiznání k DPH, přičemž jen spotřební daň a clo se stanou závazkem vůči celnici. Pro neplátce je závazkem částka včetně DPH. V evidenci se sleduje jejich zaplacení a lze vytvořit příkaz k úhradě JSD a příslušné údaje zaúčtovat.

Pokladna

Tato agenda slouží pro evidování příjmů a výdajů hotovosti na definovaných korunových nebo valutových pokladnách. Vytvořené příjmové a výdajové pokladní doklady lze vytisknout, automaticky zaúčtovat a rovnou propojit (spárovat) s pohledávkou nebo závazkem, které jsou dokladem hrazeny.

Největší přínosy

 • Možnost evidence dokladů v českých korunách i libovolných cizích měnách
 • Neomezené množství pokladen
 • Pokladní doklady lze tvořit i jako souhrnné (např. více pokladních účtenek dohromady nebo platba několika faktur najednou)
 • Automatické započtení daňového dokladu do Přiznání k DPH a Kontrolního hlášení

Speciální funkce/vlastnosti

 • Propojení (spárování) pokladních dokladů s příslušnou pohledávkou nebo závazkem, se kterými souvisí.
 • Jednotlivý i hromadný tisk pokladních dokladů, volitelně s účetním předpisem nebo bez něj.

Pokladní deník

Obsahuje zapsané příjmové a výdajové pokladní doklady. Údaje k pokladnímu dokladu jsou přehledně uspořádány na záložkách. První záložka s názvem Seznam obsahuje všechny doklady, které lze jednoduše seřadit nebo vybrat např. dle pokladen, typu pohybu P/V (příjem/výdej), částky apod. Další záložka Karta zobrazuje podrobnosti dokladu – především částku, měnu, datum zaplacení, druh pohybu P/V, číslo dokladu, firmu, údaje pro DPH apod. Každému dokladu lze přiřadit středisko, zakázku nebo aktivitu. Na další záložce s názvem Položky můžeme do jednoho pokladního dokladu zapsat více dílčích položek, např. účtenek nebo při hromadné platbě více faktur jednotlivé variabilní symboly. Záložka Řádky může zobrazovat příjemku vztahující se k pokladnímu dokladu za nákup v hotovosti nebo lze využít pro zapsání podrobností dokladu, pokud je to potřeba. Na poslední záložce Zaúčtování (ve variantě Účetnictví) / Peněžní deník (u Daňové evidence) je k dispozici informace o zaúčtování v účetním deníku - kontace MD/Dal / zápisu v peněžním deníku - sloupec peněžního deníku s jednotlivými částkami a další vlastnosti.

Banka

V této agendě se evidují pohyby na bankovních účtech a zapisují vzájemné zápočty pohledávek vůči závazkům, popř. vůči dobropisům. Bankovní operace je možné hromadně načítat z elektronického bankovnictví.

Největší přínosy

 • Zápis bankovních operací v českých korunách i libovolných cizích měnách
 • Neomezené množství bankovních účtů
 • K jedné platbě lze zaevidovat více variabilních symbolů, pokud jde např. o hromadnou platbu několika faktur najednou

Speciální funkce/vlastnosti

 • Propojení (spárování) pokladních dokladů s příslušnou pohledávkou nebo závazkem, se kterými souvisí
 • online webová kontrola bankovních účtů při odchozích platbách na seznam zveřejněných bankovních účtů

Zápočty

Tato agenda slouží pro zápis úhrad přijatých a vydaných faktur (také ostatních pohledávek a ostatních závazků) provedených formou započtení pohledávek vůči závazkům, popř. vůči opravným dokladům. Součástí je funkce pro přípravu zápočtu, která zápočet automaticky sestavuje. Je možné pracovat s Kč i cizími měnami. Úhrady se v evidenci zápočtů zaúčtují a spárují s odpovídající pohledávkou nebo závazkem.

Příkazy k úhradě

V evidenci příkazů k úhradě (nazývané také kontejner příkazů) se shromažďují čekající platby odeslané z různých zdrojových evidencí – z přijatých faktur, ostatních závazků, přijatých zálohových faktur nebo také např. dobropisy z pohledávek. Tyto čekající platby lze dále zpracovat dvojím způsobem:

 1. vytisknout jako formulář příkazu pro banku
 2. zpracovat do formátu pro internetové bankovnictví

Vítanou funkcí je zde webová kontrola spolehlivosti plátce a zveřejněného bankovního účtu. Kontrola se aktivuje automaticky při tisku příkazu nebo tvorbě elektronického souboru pro banku k datu tvorby příkazu.


Časté dotazy

Kam mám zapsat doklad placený kartou, aby se mi pároval s bankou, a zároveň vstoupil do DPH?

Pokud máte doklad, který jste platili platební kartou, ať se jedná o fakturu nebo daňový doklad, například z hypermarketů apod., je nejlépe zapsat jej do evidence závazků, do "klasických" přijatých faktur. Takovýto doklad se páruje s bankou, a také vstupuje do přiznání DPH. Je vhodné si pro takovéto závazky zavést novou číselnou řadu, abyste jej odlišili od běžných přijatých faktur.

Lze tisknout QR kódy na dokladech?

Ano, QR kódy lze tisknout na všech vydaných fakturách a vydaných zálohových fakturách. V Nastavení fakturace existuje parametr, který při zaškrtnutí zabezpečí tisk QR kódu na každé faktuře, popř. to lze jednorázově před tiskem faktury zvolit v parametrickém tisku (tj. tisk na pravé tlačítko myši + zaškrtnete tisk QR kódu).

Chci zaplatit přijatou fakturu bankovní aplikací v mobilním telefonu pomocí QR kódu. Jak to mám udělat, když faktura od dodavatele tento QR kód neobsahuje?

Je to jednoduché. Pokud máte přijatou fakturu zapsanou v evidenci, tak na záložce Faktura kliknete myší na tlačítko   na horní ovládací liště a následně se Vám ukáže na obrazovce QR kód odpovídající údajům z faktury.Potřebujete poradit?