MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

DAŇOVÁ EVIDENCE


DPH, KH, DAŇOVÉ ZÁLOHY
K čemu modul slouží

Daňová evidence je určena pro fyzické osoby - živnostníky, kteří nemají povinnost vést podvojné účetnictví. Zobrazuje komplexně hospodaření firmy a poskytuje výstupy, které jsou potřebné pro stanovení základu daně podle Zákona o dani z příjmů. Sleduje příjmy a výdaje v Peněžním deníku.

Přehled příjmů a výdajů

Aktuální informace o výši uhrazených příjmů nebo výdajů v členění na definované druhy P/V se nacházejí v Přehledu příjmů a výdajů. Korunové údaje se počítají automaticky na základě zápisů v Peněžním deníku.

Přehled o majetku a závazcích

Aktuální informace o stavu majetku a závazků v členění podle tabulky přílohy č.1 daňového přiznání k dani z příjmů FO. Údaje se načítají průběžně z jednotlivých evidencí takto:

01. Hmotný majetek - zůstatkové ceny zařazeného majetku
02. Peněžní prostředky v hotovosti - aktuální zůstatky všech pokladen
03. Peněžní prostředky na bankovních účtech - aktuální zůstatky všech bankovních účtů
04. Zásoby - aktuální údaje ze skladových karet
05. Pohledávky včetně poskyt. úvěrů a půjček - aktuální hodnoty podle evidencí Vydaných faktur a Ostatních pohledávek
06. Ostatní majetek - zůstatkové ceny zařazeného majetku, který má přiřazenou třídu majetku s nadefinováním do tohoto řádku
07. Závazky včetně přijatých úvěrů a půjček - aktuální hodnoty podle evidencí Přijatých faktur a Ostatních závazků

Peněžní deník

Obsahuje veškeré záznamy o zaúčtovaných příjmech a výdajích v hotovosti nebo na bankovním účtu, popř.vzájemně započtených pohledávkách a závazcích. Všechny příjmy a výdaje jsou rozděleny na zdanitelné příjmy/výdaje, nezdanitelné příjmy/výdaje nebo ostatní (§8,§9,§10). Informace o zápise do peněžního deníku jsou k dispozici také přímo v konkrétním dokladu na záložce Peněžní deník.

Při zápisu faktur do evidence se určí pomocí Druhu dokladu sloupec peněžního deníku, kam po uskutečnění platby bude faktura zahrnuta ... tj zápis se předchystá do okamžiku zaplacení U dokladů, které mají uvedenou částku také v položce DPH se tato částka automaticky zahrne do konkrétního sloupce v nezdanitelných příjmech nebo výdajích.

Nepeněžní operace

Slouží pro zápis operací, které svou povahou nepatří do žádné jiné agendy programu a nejsou fyzicky zaplaceny, ale přitom tvoří příjmy nebo výdaje poplatníka s daňovou evidencí. Lze je využít např. pro kurzové rozdílů, odpisy majetku apod.

Daň z příjmu

Tato volba umožňuje sestavit a vytisknout podklad pro přiznání k dani z příjmů. Struktura odpovídá obsahově daňovému přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Naplnění údaji probíhá z Peněžního deníku dle nadefinování příslušnosti Druhů dokladů k jednotlivým § daně.


Potřebujete poradit?